Edictes

Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4187 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 107-0 Edicte: 3344 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 106-0 Edicte: 3268 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial del projecte constructiu d'obres de millora del drenatge en el PK 2+820 de la carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut
Exercici: 2020 Bop: 35-0 Edicte: 1141 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de la relació de llocs de treball
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 762 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de la plantilla del personal per a l'any 2020
Exercici: 2020 Bop: 18-0 Edicte: 496 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'any 2020
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 7 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Edicte d'aprovació inicial de l'agrupació per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció i dels seus estatuts
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10367 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació inicial de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Tortellà
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10359 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10229 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de modificació d'ordenances fiscals exercici 2020