Edictes

Exercici: 2020 Bop: 221-0 Edicte: 8308 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 7977 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 212-0 Edicte: 7962 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7275 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7192 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Exposició pública de les bases especifiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a l'escolarització en llar d'infants de titularitat pública a la comarca de la Garrotxa
Exercici: 2020 Bop: 197-0 Edicte: 7147 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Informació pública de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 176-0 Edicte: 6399 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 169-0 Edicte: 6197 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació derivada de l'execució del projecte constructiu d'obres de Millora del drenatge en el PK 2+820 de la carretera GIV-5232, de tortellà a Montagut (Exp. 2020/7058)
Exercici: 2020 Bop: 169-0 Edicte: 6194 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres de Millora del drenatge en el PK 2+820 de la carretera GIV-5232, de tortellà a Montagut (Núm. expedient 2020/2985)
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4187 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019