Edictes

Exercici: 2021 Bop: 13-0 Edicte: 289 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9881 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per al nomenament per concurs del lloc de treball de secretàri/a-inteventor/a de l'agrupació de secretaries del municipi de Montagut i Oix i el municipi Tortellà
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9735 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 241-0 Edicte: 9331 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Correcció d'error material en l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 240-0 Edicte: 9373 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9099 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 234-0 Edicte: 8963 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de les bases especifiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a l'escolarització en llars d'infants de titularitat pública a la comarca de la Garrotxa
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 8896 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8773 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball temporal de diverses categories
Exercici: 2020 Bop: 221-0 Edicte: 8308 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020