Subvenció Llar d’Infants

Les sol·licituds de la subvenció de l’escolarització en llar d’infants de titularitat pública a la comarca de la Garrotxa es poden registrar entre el dia 1  i 31 de gener de 2021.
Juntament amb la sol·licitud caldrà aportar els documents següents:
– Resguard de la matrícula a la llar d’infants
– Justificants mensuals de pagament de la quota de la llar d’infants
– Declaració del compte corrent d’ingrés de la subvenció
Si en la presentació de la sol·licitud s’observa alguna deficiència, incoherència o hi manca algun dels documents necessaris per la valoració de l’ajut, l’Ajuntament ho notificarà directament a l’interessat/da per tal que en el termini de 10 dies pugui esmenar-la.
Si en aquest termini no es produeix l’esmena i/o no s’aporta la documentació sol·licitada, s’entendrà que es desisteix de la petició i s’arxivarà sense més tràmits.
Podeu consultar les bases aquí: Bases